Algemene Voorwaarden Het Studiehuys

Definities:

 1. Leerling: persoon die dienst(en) afneemt bij Het Studiehuys
 2. Opdrachtgever: wettelijke vertegenwoordiger van leerling; met opdrachtgever sluit Het Studiehuys een overeenkomst.
 3. Kosten: vaste maandelijkse kosten. Geldende tarieven zijn te vinden op www.hetstudiehuys.nl en www.hetbasishuys.nl.
 4. Begeleiding: vindt afhankelijk van de afgenomen dienst plaats in de vorm van een wekelijks contactmoment of op dagelijkse basis.

Algemeen:

 1. De algemene voorwaarden worden voor de start van de begeleiding per mail toegestuurd. Met aanvang van de begeleiding worden de algemene voorwaarden door opdrachtgever voor akkoord gegeven.
 2. Opdrachtgever levert de juiste (adres)gegevens aan t.b.v. facturatie en contact. Wijzigingen worden tijdig doorgegeven.
 3. Begeleiding van Het Studiehuys start na een intakegesprek (bijlessen uitgezonderd). Indien de leerling start, wordt eenmalig €50 in rekening gebracht aan administratiekosten.
 4. Opdrachtgever verstrekt alle relevante informatie met betrekking tot de leerling aan Het Studiehuys.
 5. Contracten aangegaan door Het Studiehuys eindigen bij het einde van het betreffende schooljaar.
 6. Opzegging van een huiswerkbegeleidingscontract kan tussentijds plaatsvinden door opdrachtgever per de 1e van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 
 7. Opdrachtgever betaalt per maand via automatische incasso. De eerste incasso geschiedt op de maandag van de eerste schoolweek. De overige incasso’s geschieden op dezelfde datum van de daarop volgende maanden. De factuur wordt 7 dagen voorafgaand aan de incasso gemaild. Met ingang van 1 januari 2024 zijn onze tarieven gebaseerd op automatische incasso. Wanneer u geen gebruik maakt van automatische incasso wordt er een toeslag van 5% berekend.
 8. De facturatie voor de huiswerkbegeleiding vindt plaats in 10 gelijke delen, die telkens voorafgaand aan een nieuwe maand worden geïncasseerd. Bij het factuurbedrag is reeds rekening gehouden met ongelijke maanden en vrije dagen/vakantie. Alleen de 40 schoolweken worden gefactureerd.
 9. Tarieven kunnen worden geïndexeerd bij aanvang van een nieuw schooljaar. Tarieven worden niet gedurende een contractperiode gewijzigd.
 10. Indien een factuur onbetaald blijft volgt één herinnering. Indien de herinnering niet wordt betaald volgt één aanmaning. Aan een aanmaning zijn extra (wettelijke) kosten verbonden.
 11. Opdrachtgever machtigt Het Studiehuys tot inzage van het digitale leerlingvolgsysteem van de school die de leerling bezoekt.
 12. Verkregen informatie behandelt Het Studiehuys vertrouwelijk en wordt niet zonder toestemming van opdrachtgever met derden besproken.
 13. Opdrachtgever heeft recht op inzage in eigen dossier en wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van de leerling.
 14. De kwaliteit van de begeleiding behoeft medewerking van de leerling. Indien de leerling informatie niet deelt met de begeleider kan Het Studiehuys de kwaliteit niet waarborgen.
 15. Leerlingen worden door hun begeleider op de hoogte gebracht van de geldende regels en dienen zich hieraan te houden.
 16. Het Studiehuys is niet aansprakelijk voor verlies/beschadiging van goederen van de leerling, noch voor enig letsel dat de leerling mocht overkomen.
 17. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de leerling aan Het Studiehuys, inclusief zijn medewerkers, dan wel aan derden voor wie Het Studiehuys aansprakelijk is, toebrengt.

Huiswerkbegeleiding (HB):

 1. Schoolresultaten (zoals door de leerling opgegeven) en persoonlijke leerdoelen van de leerling worden door middel van een leerlingvolgsysteem bijgehouden.
 2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat het optimale effect van huiswerkbegeleiding pas na 3 maanden zichtbaar is.
 3. Opdrachtgever laat het Studiehuys minimaal 1 maand de kans de huiswerkbegeleiding vorm te geven.
 4. Leerlingen die in de 2e helft van het schooljaar starten, moeten een inhaalslag maken. Deze inhaalslag op korte termijn gaat ten koste van het “leren leren”. Opdrachtgever realiseert zich dat hiertoe begeleiding na de zomervakantie moet worden voortgezet voor een optimaal resultaat.
 5. Afbouwen naar 3 dagen teneinde te stoppen of door te stromen naar Studieplek vindt plaats in overleg. Afspraken hierover dienen tijdig voor de 1e van de maand te worden gemaakt; het afbouwtraject start een maand later. Starten met afbouwen is niet mogelijk in de maand waarin een proefwerkweek plaatsvindt.
 6. Leerlingen zijn aanwezig op de afgesproken dagen (openingstijden: 13.00-18.30), bij vooraf aangegeven afwezigheid kan in overleg bepaald worden of en wanneer de dag ingehaald kan worden.
 7. Het Studiehuys is op feestdagen en tijdens de zomervakantie gesloten (tenzij anders aangegeven). Gedurende overige vakanties is sprake van aangepaste openingsdagen en -tijden. Hierover wordt u per mail op de hoogte gehouden.
 8. Het volgen van HB bij Het Studiehuys geeft geen garantie op goede resultaten. De begeleiding van Het Studiehuys is er op gericht de leerling op het eigen niveau te laten functioneren. Dit niveau kan afwijken van het door opdrachtgever gewenste niveau.
 9. Het Studiehuys is gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien sprake is van 1 van onderstaande punten:
  • Indien Het Studiehuys van mening is dat de leerling niet verder geholpen kan worden;
  • Bij langdurig niet nakomen van de financiële afspraak;
  • Indien een leerling meerdere malen de regels overtreedt waardoor een onhoudbare situatie ontstaat;
  • Indien de kwaliteit van de begeleiding en de veilige leeromgeving niet gewaarborgd kunnen worden door toedoen van de leerling.
 10. De begeleiders van Het Studiehuys geven gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het juiste moment van beëindiging van de begeleiding. Het laatste adviesmoment is het einde van het contract bij de start van de zomervakantie. Het advies is te allen tijde gebaseerd op de behaalde resultaten en de groeimogelijkheden van de leerling. 

Bijles/ Basishuys:

 1. Individuele uren worden achteraf per stuk gefactureerd. 
 2. Individuele uren die minimaal 24 uur voor de geplande afspraak zijn afgezegd worden niet gefactureerd. 
 3. Gemiste individuele uren kunnen in overleg met de bijlesdocent op een ander tijdstip ingehaald worden indien mogelijk.
 4. Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk gevraagd om terugkoppeling aan de planning met betrekking tot de bijlesdocent. Indien blijkt dat de match met de bijlesdocent niet werkt, kan een andere match worden gemaakt door de planning.